AutocJs

AutocJs 是一个专门用来生成文章导读(Table of Contents)导航的 JavaScript 工具(原 autocjs 的重构版本)。AutocJs 采用原生 JavaScript 编写,不依赖任何第三方 JavaScript 库。AutocJs 会自动查找文章指定区域中的所有 h1~h6 的标签,并自动分析文章段落间的层次结构,生… 【阅读全文】